Projekt

W ramach planu zagospodarowania złóż gazu ziemnego B4 i B6 na morzu, spółka Baltic Gas zakończyła już Etap wyboru koncepcji i jest w zaawansowanej fazie realizacji Etapu FEED (ang.: Front End Engineering Design). Następnym krokiem będzie podjęcie Ostatecznej decyzji inwestycyjnej FID (ang.: Final Investment Decision), która obecnie jest opóźniona z uwagi na światową pandemię COVID-19 i wynikające z niej skutki ekonomiczne.

Proponowana przez Baltic Gas koncepcja zagospodarowania złóż na morzu będzie obejmować:

  • Montaż minimalnego wyposażenia oraz na co dzień bezobsługowej platformy z głowicą na złożach B4 i B6. Złoża gazu B4 i B6 znajdują się odpowiednio około 90 km i 75 km od północnego wybrzeża Polski i na zachód od istniejących i eksploatowanych złóż B3 i B8.
  • Wiercenie otworów produkcyjnych za pomocą platform z głowicą na złożach B4 i B6.
  • Montaż podmorskiego gazociągu o średnicy DN150 z platformy z głowicą na złożu B4 do platformy z głowicą na złożu B6.
  • Montaż podmorskiego gazociągu o średnicy DN250 z platformy z głowicą na złożu B6 do wybrzeża, w tym około jednokilometrowy odcinek wykonany techniką horyzontalnego przewiertu kierunkowego (HDD) do istniejącej elektrociepłowni Energobaltic na wybrzeżu we Władysławowie.

Proponowane zagospodarowanie złóż B4 i B6 będzie prowadzone w pełnej zgodności z odpowiednimi przepisami prawa polskiego, obowiązującymi przepisami branżowymi i normami w zakresie projektowania oraz najlepszymi praktykami międzynarodowymi.

Proponowana inwestycja będzie bardzo korzystna dla Polski ze względu na:

  • Bezpieczeństwo strategiczne dostaw energii;
  • Mniejszą zależność od importowanego paliwa;
  • Korzyści ekonomiczne dla lokalnej przedsiębiorczości;
  • Korzyści dla rynku pracy w lokalnych społecznościach, a przede wszystkim;
  • Ochronę środowiska poprzez redukcję emisji do atmosfery, jaka wiąże się z konwencjonalnymi źródłami energii.