Warunki usługi

Znajdują się Państwo na stronie internetowej należącej do Baltic Gas Sp. z o.o. Wchodząc na niniejszą stronę wyrażają Państwo bezwarunkową zgodę na przestrzeganie poniższych warunków korzystania ze strony oraz wszystkich odnośnych przepisów prawa międzynarodowego, federalnego, krajowego i miejscowego.

Polityka prywatności

Dostęp do Polityki prywatności Baltic Gas Sp. z o.o. można uzyskać pod zakładką Warunki korzystania na dowolnej podstronie w ramach niniejszej strony.

Zastrzeżenie

Baltic Gas Sp. z o.o. nie gwarantuje bezawaryjnego ani nieprzerwanego działania niniejszej strony oraz nie gwarantuje, że będzie ona wolna od wirusów. Baltic Gas Sp. z o.o. nie składa jakichkolwiek oświadczeń dotyczących prawidłowości jakichkolwiek informacji, oprogramowania lub usług udostępnianych na niniejszej stronie ani ich przydatności do jakiegokolwiek celu. Wszelkie powyższe informacje, oprogramowanie i usługi udostępniane są w stanie, w jakim się znajdują, bez jakiejkolwiek gwarancji.

Baltic Gas Sp. z o.o. niniejszym wyłącza zastosowanie wszelkich gwarancji i innych warunków handlowych w odniesieniu do powyższych informacji, oprogramowania i usług, w tym między innymi wszelkie dorozumiane gwarancje i warunki dotyczące przydatności handlowej, przydatności do określonego zastosowania i braku naruszeń praw osób trzecich.

Ograniczenie odpowiedzialności

Baltic Gas Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, uboczne, nadzwyczajne lub następcze, ani za jakiekolwiek nawiązki, czy to powstałe na gruncie umowy, czynu niedozwolonego, odpowiedzialności na zasadzie ryzyka, czy na innej podstawie, na skutek korzystania z niniejszej strony. Użytkownik przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie ryzyka związane z korzystaniem z niniejszej strony lub powiązanych z nią usług. Baltic Gas Sp. z o.o. może w dowolnym czasie zmodyfikować, poprawić lub uaktualnić informacje zawarte na niniejszej stronie.

W niektórych krajach nie jest dopuszczalne wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody następcze lub szkody uboczne, zatem powyższe ograniczenia obowiązują w najszerszym zakresie dozwolonym przepisami prawa.

Zakaz korzystania w sposób niezgodny z prawem lub zabroniony

Korzystanie z niniejszej strony internetowej jest dozwolone pod warunkiem, że będzie wykorzystywana do żadnych celów niezgodnych z prawem lub zabronionych na podstawie niniejszych warunków korzystania.

Powiązane strony internetowe

Niniejsza strona może zawierać łącza do innych stron internetowych, które są podawane wyłącznie w celach informacyjnych oraz dla Państwa wygody. Baltic Gas Sp. z o.o. nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za informacje przekazywane na jakiejkolwiek innej stronie internetowej lub udostępniane za jej pośrednictwem.

Baltic Gas Sp. z o.o. nie popiera ani nie poleca konkretnych spółek lub producentów. Zamieszczenie jakiegokolwiek łącza do innych stron internetowych nie oznacza ani nie ma na celu sugerowania, że spółka Baltic Gas Sp. z o.o. sponsorowała, zatwierdziła lub przyjęła jakiekolwiek materiały zawarte na takich stronach ani że jest uprawniona do korzystania z jakiejkolwiek nazwy handlowej, znaku towarowego, logo lub informacji objętych prawami autorskimi, dostępnych na takich stronach.

Prawidłowość informacji

Baltic Gas Sp. z o.o. dokłada należytych starań, aby zapewnić prawidłowość informacji udostępnianych na stronie, jednakże nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień dotyczących ich prawidłowości. Baltic Gas Sp. z o.o. nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub braki w informacjach udostępnionych na stronie. Użytkownik jest odpowiedzialny za ocenę wszelkich informacji przekazywanych za pośrednictwem niniejszej strony lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej.

Prawo właściwe

Niniejsze warunki korzystania podlegają prawu Anglii i Walii z wyłączeniem norm kolizyjnych.